David Cheang - 話你戇鳩怕你嬲【Guitar Chord譜】

曲:David Cheang 詞:David Cheang Key:C 4/4|C  G  |Am  |F   G |C
(酒)吧中 (聽)你跟我(呻) 你話(佔)中班友 (喺)度攪乜(撚)
|F  G |Em  Am  |F  |G
(阻)鳩住做(生)意 (車)都冇撚得(搭)喇喂 快(啲) 拉鳩哂(佢)地
|C   G  |Am    |F  G  |C
(我)問你 你有(冇)到過現(場)(佢話)我日日睇T-VB 由(朝)睇到晚(呀)(你睇啲學生吖)
|F  G |Em  Am |F  |G  
(攪)鳩亂個(香)港 (警)察都好撚(慘) 快(啲) 拉鳩哂(佢)地(我心諗吖真係)

  |C  F  |G   C
C1 朋(友) 你太(戇)鳩 但我(講)出口又 怕(你)嬲
C2 朋(友) 你太(戇)鳩 但我(講)出口怕你難(承)受
  |Am  Em  |F   G
C1 你既(廢)話污染這(地)球 朋(友) 我好撚(難)受
C2 呢個(世)界 太多(柒)頭 香(港) 點撚(得)救
  |C  F  |G   C
C1 朋(友) 你太(戇)鳩 怕我(講)出口覆水(難)收
C2 朋(友) 戇你(個)鳩 怕我(講)出口你難(承)受
  |Am   Em  |F   G  |C
C1 若你食(屎)可以將你(拯)救 望住(你) 唔知你要(食)幾多先會(夠)
C2 若你食(屎)可以將你(拯)救 望住(你) 我怕你食(幾)多 都唔(夠)

|C   G  |Am     |F  G |C
(你)咪同我講 (有)正有反好平(常)啫 喂 但係依家係(良)知同(暴)力打(緊)仗
|F  G |Em Am  |F    |G
(你)沒有(信)念 (請)行埋(一)邊 咪(阻)擋理想開花那一(天)

Repeat Chorus 1 / Chorus 2

 |F   G~   |C
望住(你) 我怕你食(幾)多屎 都唔撚(夠)